Barion Pixel

ORIGO Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

BORIBIANKA Meta (Facebook és Intagram) nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata:

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Bori Bianka Laura EV.  (1093, Budapest Lónyay utca 41/b fe. 2/a.).
 2. A Játékos:
  1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook és/vagy Instagram adatlappal rendelkező természetes személy részt vehet.
  2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.
 1.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/boribiankajewels) és Instagram oldalán (https://www.instagram.com/boribianka) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2023. november 16. 20:00 - november 23. 20:00. tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a BORIBIANKA Facebook és/vagy BORIBIANKA Instagram oldalán a a nyereményjáték meghírdetésére szolgáló bejegyzést kedveli / likeolja és a feltett kérdésre a poszt alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol.

3.4. A nyeremény sorsolására 2023. november 24.17:00 kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a BORIBIANKA Facebook és Instagram oldalán teszi közzé, a két felületen 1 nyertest hírdetünk. Egy Játékos egyszer kerül a nyereményjátékba.  Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 48 órán belül nem vezet eredményre, akkor a Nyereményjáték nyertes nélkül zárul le. A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Facebook / Instagram regisztrációval rendelkezik. A Játék nyertesét posztban hirdeti ki a Szervező, illetve a nyertest e-mailben is értesíti a további részletek egyeztetése érdekében.

 1.       A Játék időtartama

Nyereményjáték időtartalma: A nyereményjáték meghírdetéséről szóló poszt kitételétől  - november 23. 23:59.

 1.       Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2023. november 24.17:00.

 1.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 db ORIGO S gyűrű (14 karátos arany felhasználásával (sárga-, rozé- vagy fehérarany és ezek választható kombinációja), 3 mm-es kerek zafír - a nyertes által meghatározott színben) a nyeremény értéke 175 000 forint. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. 

6.2. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Megbízott megkeresésére 48 órán belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook / Instagram komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 • A Nyeremény átvételére a Szervező telephelyén vagy postázással kerül sor.

6.3. Nyertes értesítése

 • A nyertest a Szervező Facebook / Instagram oldalán poszt formájában hirdeti ki, valamint e-mailben is értesíti. A nyeremény átvételének részleteit ekkor egyeztetik. Amennyiben a nyertes 48 órán belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.
 • A nyeremény készpénzre vagy más nyeremény tárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Bori Bianka Laura E.V. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a Szervező a Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a BORIBIANKA hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 1.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1.       Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Név (forrás: Facebook)

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

Sorsolás lebonyolítása

GDPR 6. cikk (1)

bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

E-mail cím (forrás: Játékos által megadott)

▪ Játékos azonosítása

▪ Játékban való részvétel

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási név (forrás: Játékos által megadott)

Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott)

▪ Nyeremény kézbesítése

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Értesítési telefonszám (forrás: Játékos által megadott)

Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Játék lezárulásától számított 5 év

Adóazonosító jel, Taj szám, születési hely és idő, anyja neve (forrás: Játékosok által megadott)

▪ Adó- és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése, adóigazolás kiállítása

▪ Jog- és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Játék lezárulásától számított 5 év

A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán.

Az adatkezelés 5 éves időtartama az általános polgári jogi elévülési idő. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az Adatkezelő I. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait a hello@boribianka.com e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 1.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1.   Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.