ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A www.boribianka.com oldal felhasználói és a BORIBIANKA vásárlói részére

Hatályos: 2018.05.25-től

1. Bevezetés

 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a BORIBIANKA (Bori Bianka egyéni vállalkozó székhely: 1093 Budapest Lónyay u. 41/b fe. 2/a adószám: 66911746-1-43; a továbbiakban: „BORIBIANKA”) www.boribianka.com webcímen elérhető szolgáltatásaival (kapcsolatfelvétel) illetve a Webshopban leadott rendelésekkel összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

 

A BORIBIANKA-nál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BORIBIANKA bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. A BORIBIANKA az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

 

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása alapvetően önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat.

 

A honlap böngészése természetesen nem kötött a személyes adatok megadásához.

 

2. Kik vagyunk?

 

Név: Bori Bianka Laura egyéni vállalkozó

Székhely: 1093, Budapest Lónyay u. 41/b fe. 2/a.

Adószám: 66911746-1-43

Nyilvántartási szám: 40790696

Szerződés nyelve: magyar

Webáruház nyelve: magyar

E-mail: [email protected]

Telefon: +36(30)6932596

A BORIBIANKA-nál adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

 

3. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

 

A Tájékoztató hatálya kiterjed a www.boribianka.com weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználók, valamint a BORIBIANKA termékeit megvásárlók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

 

4. Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

 

4.1 Kapcsolatfelvétel

 

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a www.boribianka.com oldalon vásárlással vagy bármely egyéb információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az érdeklődés megválaszolását követő 90 nap.

 

4.2 Megrendelések teljesítése

 

Az adatkezelés célja: A Webshopunk mindenki számára hozzáférhető. Az Ön BORIBIANKA termékekre vonatkozó rendeléseinek leadása az Általános Szerződéses Feltételeink („ÁSZF”) szerint minden esetben a Webshopunkon keresztül történik.

A megrendelésével összefüggésben megadott személyes adatait kizárólag a megrendelése teljesítése és rendeléskövetés céljából kezeljük. A megrendeléséről e-mailben visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, a megadott telefonszámon pedig igény szerint a rendelés státuszáról tájékoztatjuk.

Az adatkezelés jogalapja: A BORIBIANKA jogos érdeke.

A BORIBIANKA jogos érdekei: Az Ön megrendelésének a szerződésszerű teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: A Webshopban megadott személyes adatok: szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszám, rendelés követéshez szükséges email cím, illetve az általunk generált rendelés-azonosító.

Az adatkezelés időtartama: A rendelés teljesítését követő 5 év.

Adattovábbítás (címzettek): A Webshopban megadott személyes adatait az alábbi társaságok is kezelik adatfeldolgozóként:

 • a szállítást végző vállalkozó, Barion bankártyás fizetési rendszer

Egyéni adatkezelés: Az e pont alá tartozó adatkezelés tekintetében a BORIBIANKA közös adatkezelőnek minősülnek, mert együtt határozzák meg az adatkezelés célját (az Ön által megrendelt termék értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése). Az e pont alá tartozó adatkezelés részleteiért a BORIABIANKA-hoz is fordulhat kérdéseivel. Közös adatkezelési célok esetén az adatkezelők mindketten felelnek az adatkezelés jogszerűségéért. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a Tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Önnek minden esetben joga van tiltakozni jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Bővebb információért kérjük, olvassa el a 7.6 pontot.

 

4.3 Garancialevél kiállítása és garanciális panaszok kezelése

 

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön BORIBIANKA terméket vásárol az ÁSZF-ben leírtak szerint jogosult a BORIBIANKA által biztosított 2 éves garanciára. A garancialevél kiállításához, illetve később az esetleges garanciális javítások teljesítése érdekében kezeljük személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön és a BORIBIANKA között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok (pl. számlázási adatok, kapcsolattartási adatok).

Az adatkezelés időtartama: A garancialevélben megadott garancia időtartamának lejártát követő 5 év.

 

4.4 Hírlevél (direkt marketing)

 

A BORIBIANKA hírlevélben direkt marketing üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot többféle módon lehet adni, például feliratkozás, szerződéskötési folyamatok, vagy személyes regisztráció során.

Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását a hírlevél küldésével kapcsolatban. Erre minden hírlevél alján megküldött linkre kattintással lehetősége van.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. levelek megnyitása).

Az adatkezelés időtartama: A hírleveleket addig küldjük az Ön részére, amíg Ön nem iratkozik le a levelezőlistánkról.

Külföldi adattovábbítás (címzettek): Az e-mail hírlevelek küldéséhez a BORIBIANKA a The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használhatja.

A The Rocket Science Group részére az Európai Gazdasági Térségen kívülre, az Amerikai Egyesült Államok területére továbbíthatjuk az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatainak védelmére szolgáló megfelelő garanciák biztosítása érdekében adatfeldolgozónk a Privacy Shield program tagja. Bővebb információk elérhetőek az alábbi linken:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

 

5. Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

 

A BORIBIANKA az Ön személyes adatai tekintetében profilalkotást a Cookie tájékoztatóban bemutatott eszközök útján végez. Annak érdekében, hogy részletesen megismerhesse a profilozás célját és módszereit kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat.

 

6. Milyen cookie-kat használunk?

 

A www.boribianka.com oldal cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

 

7. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

 

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a BORIBIANKA által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. c) a személyes adatok törlését kérje;
 4. d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a BORIBIANKA vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik (lsd. a fenti 4.4 pont);
 6. f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7.7 pont);
 7. g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

7.1 Hogyan gyakorolhatja a jogait?

 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken küldheti el. A Terrán Kft. vagy a Partner indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a BORIBIANKA nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.

Amennyiben Ön nem ért egyet a BORIBIANKA válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

7.2 Hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy BORIBIANKA-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

7.3 Helyesbítés

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BORIBIANKA indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a BORIBIANKA indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 2. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) ha a személyes adatokat a BORIBIANKA jogellenesen kezelte;
 5. e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a BORIBIANKA nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

7.6 A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a BORIBIANKA jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a BORIBIANKA a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a BORIBIANKA közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 1. a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a BORIBIANKA válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

9. Mit jelentenek a Tájékoztatóban használt egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

 

9.1 Legfontosabb fogalmak

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a BORIBIANKA) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a BORIBIANKA);

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. a webshop fiókhoz történt jogosulatlan hozzáférés);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

9.2 A BORIBIANKA adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

 

A BORIBIANKA mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Terrán Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

10. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

 

A BORIBIANKA megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a BORIBIANKA a frissített változatot közzéteszi, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról a BORIBIANKA emellett mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Updating…
 • Nincsenek termékek a kosárban.